Algemene voorwaarden OPA BV

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oscar Prent Assurantiën BV gevestigd te
Bilthoven aan de Rembrandtlaan 24-C, 3723 BJ , hierna te noemen: "tussenpersoon", en zijn mede
bedongen ten behoeve van de bestuurders van Oscar Prent Assurantiën BV en alle voor haar
werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of
personen niet meer voor OPA BV (Oscar Prent Assurantiën BV) werkzaam zijn.

De wederpartij van tussenpersoon is degene aan wie tussenpersoon enige offerte heeft verstrekt,
aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een
rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de
"opdrachtgever".

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door tussenpersoon gedane
aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door tussenpersoon gesloten overeenkomsten
waarbij tussenpersoon zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een
aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze
door tussenpersoon zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden tussenpersoon slechts
voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen tussenpersoon en de opdrachtgever zijn
overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de
betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort
behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1 Offertes en tarieven van tussenpersoon zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven,
vrijblijvend.
2.2 Aan tussenpersoon verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van
tussenpersoon, niet tot resultaatsverplichtingen.
2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat tussenpersoon een
opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Tussenpersoon is
bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4 In het geval opdrachtgever per emailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en
opdrachtgever binnen 48 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een
medewerker van) tussenpersoon heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet
ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 48 uur na verzending
van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) tussenpersoon wenst te
ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van)
tussenpersoon heeft bereikt.
2.5 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door tussenpersoon
aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door
tussenpersoon gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor
zover uit mededeling van tussenpersoon het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is tussenpersoon toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien
nodig gebruik te maken van derden. Tussenpersoon zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk
tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen. Tussenpersoon is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling
4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van
tussenpersoon wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan
niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden
overeengekomen.
4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de
opdrachtgever doorberekend. Tussenpersoon is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te
verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van
materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere
kosten, welke de kostprijs van tussenpersoon beïnvloeden.
4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 20 dagen na de factuurdatum
op de door tussenpersoon voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de
factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen
van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling
van tussenpersoon, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het
verzekerde risico.
4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door tussenpersoon gefactureerde premies en
bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling
door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan
voor zover de tegenvordering door tussenpersoon uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in
rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na
ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan tussenpersoon te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde
totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten,
waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde
liquidatietarief.
4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van tussenpersoon
aanleiding geeft, is tussenpersoon bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de
opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door tussenpersoon opgegeven termijnen
waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan
tussenpersoon die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet,
niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van
tussenpersoon zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
(informatie)verplichtingen heeft voldaan, is tussenpersoon bevoegd over te gaan tot opschorting van
de uitvoering van de overeenkomst.
6.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door
hem aan tussenpersoon verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van tussenpersoon
7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van tussenpersoon alsmede van
haar bestuurders, haar werknemers en de door tussenpersoon bij de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tussenpersoon wordt uitgekeerd, vermeerderd met het
geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tussenpersoon in
een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en
buitencontractueel, van tussenpersoon alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door
tussenpersoon bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het
totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de
opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening
gebrachte premie.
7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten
ontlenen.
7.4 Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt
geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
7.5 Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in
door tussenpersoon gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door
tussenpersoon kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of
computerprogrammatuur.
7.6 Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de
omstandigheid dat door opdrachtgever aan tussenpersoon verzonden (email)berichten tussenpersoon
niet hebben bereikt.
7.7 Tussenpersoon is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de
omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na
bemiddeling van tussenpersoon, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke
sommatie van tussenpersoon niet of niet tijdig heeft voldaan.
7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van tussenpersoon voor schade welke
veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.
7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met tussenpersoon
indien tussenpersoon zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar
verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor
het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen
onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Tussenpersoon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor
tussenpersoon redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van tussenpersoon
ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van tussenpersoon geldt in ieder geval niet
als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij
haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand,
werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-,
invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat
gebondenheid niet meer van tussenpersoon kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde
van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar
redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
9.2 Door de opdrachtgever aan tussenpersoon verstrekte persoonsgegevens zullen door
tussenpersoon niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten
behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te
verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover tussenpersoon op grond van de wet of openbare
orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een
daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige
mailinglist e.d. van tussenpersoon zal tussenpersoon de betreffende gegevens op eerste schriftelijk
verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen
9.4 Voor financiële Instellingen als het intermediair worden de regels aangaande de bescherming
persoonsgegevens al beschreven in de Wet financiële toezicht (Wft). Alleen als Oscar Prent
Assurantiën BV (Adviseur en Bemiddelaar) in opdracht van de Verzekeraar zou werken, zou overwogen
kunnen worden of Oscar Prent Assurantiën BV (het Intermediair) verwerker is. Oscar Prent Assurantiën
BV heeft een eigen rol richting de klant en bepaalt zelf de bijbehorende middelen. Doel is niet het
afsluiten van verzekeringen, maar het leveren van onafhankelijk advies en/of het (assisteren bij) het
beheer van producten. Dat advies kan ook zijn, dat voor een bepaald risico geen verzekering nodig is,
of een ander product: daarom is Oscar Prent Assurantiën Bv als Adviseur en Bemiddelaar geen
Verwerker.
9.5 Alle partijen die betrokken zijn om de bedrijfsvoering van Oscar Prent Assurantiën BV te
ondersteunen en te bevorderen, zoals een beheerder van het CRM systeem, hebben met OPABV een
verwerkingsovereenkomst getekend in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens.
Hieronder valt het overzicht met verwerking van persoonsgegevens en verwerkingsdoelen, overzicht
met beveiligingsmaatregelen en het proces rondom het melden van datalekken.
9.6 Zoals door het Verbond van Verzekeringen wordt verwacht is Oscar Prent Assurantiën BV verplicht
zich te houden aan de regels die zijn opgesteld in de Wet financiële dienstverlening. De wet legt
kwaliteitseisen vast voor de financiële dienstverlening en tevens voor de financiële dienstverlener
zelf. De wet is onderverdeeld in zes thema's met eisen waaraan moet worden voldaan:
betrouwbaarheid, deskundigheid, financiële zekerheid, integere bedrijfsvoering, zorgplicht en
transparantie.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van tussenpersoon is het Nederlandse recht
van toepassing.
10.2 Tussenpersoon is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder
nummer 300.012966. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij
voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij
aan de burgerlijke rechter. Tussenpersoon conformeert zich op voorhand aan een door de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van
het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet
te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft
tussenpersoon de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 11: Verval van recht
11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan
ook jegens tussenpersoon in verband met door tussenpersoon verrichte werkzaamheden, vervallen in
ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdracht gever bekend werd of redelijkerwijs bekend
kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Bezoekadres
Rembrandtlaan 24-C
3723 BJ Bilthoven (route)
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur
© 2024 Oscar Prent Assurantiën BV 
© 2024 Oscar Prent Assurantiën BV 
Design & Bouw door: